მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: მსჯავრდებული

ირღვევა თუ არა პატიმარ ქალთა უფლებები?

31.07.2013 – 11:31 | 3,101 ნახვა

1tv.ge
რა სიხშირით ხვდებიან მსჯავრდებული დედები არასრულწლოვან შვილებს? მათ პაემნის უფლება აქვთ, მაგრამ ხშირად ბავშვები დედებს ვერ ნახულობენ. მიზეზი რამდენიმეა. მთავარი რეგულაციებია, რომელიც კანონში გაწერილი არ არის. როცა დედა მარტოხელაა, მოზარდზე ზრუნვა სახელმწიფოს ხელში …

პატიმრების რესოციალიზაცია

14.02.2013 – 23:10 | 6,106 ნახვა

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 2013 წლის 13 თებერვლის მონაცემებით, ამნისტიის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები დატოვა სულ 7 075 ბრალდებულმა, მათ შორის – 175-მა პოლიტპატიმარმა, 278-მა …

როგორია პატიმართა სულიერი ცხოვრება?

28.05.2011 – 02:41 | 3,052 ნახვა

საქართველოს კანონმდებლობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შესახებ ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, ამ კოდექსს, სხვა კანონებს და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს.
აღნიშნული კანონმდებლობის თანახმად: 1. პატიმრობის აღსრულების საფუძველია პატიმრობის შეფარდების შესახებ სასამართლოს …